Regulamin cmentarza

 

Regulamin Cmentarza

pod zarządem Parafii Rzymskokatolickiej

Św. Jakuba Apostoła w Brożcu

 

 1. Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną troską. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.
 1. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 1. Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 ust. l Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) w związku z 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z 28 lipca 1993 r. (Dz.U. Nr 51, poz. 318) stanowi się, co następuje.
 • 1

Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest pod zarządem Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Brożcu 81 zwanej dalej Parafią.

 • 2
 1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii.
 1. Z upoważnienia Proboszcza bezpośredni nadzór nad Cmentarzem sprawuje wyznaczona przez proboszcza osoba, aktualnie p. Jolanta Mikoda, zam. Brożec 51
 1. Dokumentację Cmentarza i sprawy związane z pochówkiem prowadzi w Kancelarii Parafialnej ksiądz proboszcz
 2. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej zgodnie z harmonogramem jej pracy. Sprawy związane z pochówkiem można załatwiać poza harmonogramem pracy po wcześniejszym umówieniu z księdzem proboszczem.
 1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 7.00 do godziny 20.00, w pozostałych miesiącach od godziny 8.00 do zmroku. Przebywanie poza tymi godzinami jest zabronione.
 2. Cmentarz jest przeznaczony do pochówku obecnych i byłych parafian wspólnoty Św. Jakuba Apostoła. Mieszkańcy Parafii Brożec należący do innych religii, wyznań i bezwyznaniowcy mogą być pochowani w swoim rycie na tych samych zasadach, respektując katolicki charakter cmentarza. 
 • 4
 1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zob. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 roku,§ 6 pkt 2).
 1. Zarząd Cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza.
 2. Obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 3. Posegregowane śmieci i odpady składane są do pojemników.
 4. Zarząd Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 5. Obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 1. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania Parafii.
 1. Przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności i jest na własną odpowiedzialność.
 1. Cmentarz wyposażony jest w punkt czerpania wody. Woda z ujęca na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych.
 • 5

Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą jej zgonu.

Groby ziemne powinny mieć następujące minimalne wymiary:

 • pojedyncze, w których chowa się trumnę ze zwło­kami dziecka  do  lat 6:  długość 1,2 m,   szero­kość 0,6 m,
  głębokość 1,2m;
 • pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głę­bokość 1,7 m;
 • pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

Groby murowane powinny mieć następujące minimalne wymiary:

 • pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwło­kami: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębo­kość 0,8 m;
 • pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m

Pomiędzy grobami powinno być zapewnio­ne przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze,  groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków,  Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284

 • 6
 1. Na terenie Cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.
 1. Należy uzyskać pisemną zgodę Zarządu Cmentarza na następujące czynności na cmentarzu:
 2. pogrzeb;
 3. ekshumacja bądź przeniesienie zwłok do innego grobu;
 4. budowa nowego pomnika, katakumby;
 5. remont pomnika;
 6. kładzenie chodnika;
 7. sadzenie drzew i krzewów.
 1. Prace budowlane i remontowe na cmentarzu należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, które określa ich zakres.
 2. Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jego wydania.
 1. W czasie wykonywanych prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, do wglądu dla kompetentnej sprawdzającej osoby.
  • 7
 1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Zarządem Cmentarza.
 1. Wykonanie prac remontowych i budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 1. Prace remontowe mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie od godziny 8.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych. Nie mogą być wykonywane w niedziele i w okresie od 25 października do 4 listopada.
 1. Prace prowadzone w czasie sprzecznym z punktem 3 lub bez zezwolenia Zarządcy uważane są za nielegalne.
 1. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 1. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
 1. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód, powstałych w wyniku wykonywania prac.
 1. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych, bez zabezpieczeń. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
 1. Nadmiar ziemi, gruzu, pochodzący z prac kamieniarsko-budowlanych musi być wywieziony poza teren Cmentarza przez firmę wykonującą roboty.
 1. Osoba, która uzyskała zgodę na remont lub rozbiórkę nagrobka, zobowiązana jest wywieźć z Cmentarza pozostały gruz. Należy także uporządkować po remoncie teren wokół grobu.
 1. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 2. Zarząd Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów.
 • 8

Na terenie Cmentarza zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
 2. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
 3. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
 4. ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;
 5. sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu;
 6. przemieszczania nagrobków;
 7. przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju;
 8. przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia;
 9. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców;
 10. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca;
 11. umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek;
 12. sadzenia i usuwania drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion;
 13. wypalania śmieci;
 14. wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza;
 15. jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi;
 16. wprowadzania zwierząt;
 17. palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających;
 18. przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie;
 19. wieszania reklam - w tym firm pogrzebowych oraz usług kamieniarskich.
 • 9

Celem należytego utrzymania Cmentarza Zarząd Cmentarza pobiera ofiary za:

 1. Miejsca pod grób, tzw. placowe (pokładne);- ofiara 200 zł. Ofiara składana jest u p. Jolanty Mikody-odpowiedzialnej za cmentarz;
 2. Przedłużenie okresu użytkowania grobu na kolejne 20 lat; - ofiara 200 zł. składana p. Jolanty Mikody-odpowiedzialnej za cmentarz;
 3. Zezwolenie na wykonywanie prac remontowych i budowlanych- 100 zł. składana u p. Jolanty Mikody-odpowiedzialnej za cmentarz
 4. Zezwolenie na ekshumację zwłok;- 50 zł. składane w Zarządzie Cmentarza.
 5. Coroczne ofiary na utrzymanie cmentarza takich jak wywóz śmieci, remonty i inwestycje związane z cmentarzem. Ofiary te, uchwałą Rady Parafialnej wynoszą 50 zł/na rok od rodziny – bez względu na ilość grobów. Wpłaty dokonywane są na konto Parafii, u osoby odpowiedzialnej za Cmentarz (p. Jolanta Mikoda)  lub u członków Rady Parafialnej.
 6. Wysokość ofiar ustala Rada Parafialna. Osoby ubogie mogą być zwolnione z części lub całości opłat. W tym celu należy przedłożyć stosowne pismo do Zarządu Cmentarza wraz z odpowiednimi załącznikami.
  • 10
 • Przez wniesienie ofiary za placowe nie nabywa się praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego dysponentem na okres 20 lat..
 • Ofiary za placowe wnosi się na okres 20 lat (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej ofiary).
 • Po tym czasie, bez wezwania, należy wnieść ponownie stosowne ofiary.
 • Ofiary za placowe nie podlegają zwrotowi.
 1. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo do tego poprzez złożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
 1. Wszelkie konsekwencje prawne, związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób, ponosi dysponent.
 1. W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarząd Cmentarza.
 1. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie ofiary, Zarząd Cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 1. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie wniosła ofiary, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez Zarząd Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo, że grób utrzymywany był w należytym porządku.
 1. Po wygaśnięciu ofiary za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządu Cmentarza. Zarząd Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia ofiary 20-letniej.
 1. W przypadku nieprzedłużenia ofiary na następne 20 lat za miejsce pod grób, o dalszym przeznaczeniu grobu decyduje Zarząd Cmentarza. Może go użyć do pochowania innej osoby.
 1. Po wygaśnięciu ofiary 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia ofiary, przechodzą do dyspozycji Zarządu Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.
 1. W przypadku pochowania w istniejącym grobie kolejnego zmarłego pobiera się ofiarę uzupełniającą do pełnych 20 lat.
 2. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia ofiary 20-letniej.
 3. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej ofiary 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.
 4. W wypadku niewniesienia w terminie ofiary, za zgodą Zarządu Cmentarza możliwe jest przywrócenie praw do grobu.
 1. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarząd nie ma żadnego kontaktu z rodziną, można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane do nowo wybudowanego grobowca.
 1. Zarząd sporządza protokół z czynności związanych z likwidacją grobu.
 2. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu należy chować w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.
  • 11
 1. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:
 2. pozostały(a) małżonek(ka);
 3. krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.);
 4. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.);
 5. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 6. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 1. Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.
 1. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 1, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.
 1. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 1.
 2. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
 1. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii parafialnej i potwierdzona na piśmie.
 2. Dysponentem nowo wybudowanego grobu jest osoba, która złożyła ofiarę za placowe.
  • 12
 1. W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzję podejmuje Zarząd Cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
 1. Wniesienie ofiary 20-letniej za grób przez osobę niewymienioną w § 11 ust. 1 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej, przez tę osobę wskazaną.
  • 13
 2. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 1. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu Zarząd Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.
 • 14
 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
 1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 2. na zarządzenie prokuratora lub sądu;
 3. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu Cmentarza na inny cel.
 4. miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządu Cmentarza bez zwrotu ofiary 20-letniej.
 5. ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia i przeprowadzana powinna być we wczesnych godzinach rannych.
 6. o zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić powiatowego inspektora sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją. Inspektor sanitarny może dopuścić dokonanie ekshumacji w innym czasie niż wskazany powyżej.Obowiązek powiadomienia spoczywa na wnioskującym ekshumację.
 • 15

Grobowce na wolnym placu winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji Zarządu Cmentarza, bez zwrotu ofiary 20-letniej.

 • 16
 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym odpisu karty zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego oraz kartę sanitarną.
 1. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.
 • 17

Ewentualne Skargi i wnioski można również kierować do Zarządcy Cmentarza, którym jest Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Brożcu.

 • 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 • 19

Wyciąg regulaminu publikuje się na na tablicy znajdującej się na cmentarzu. Całość regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej parafii oraz jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafialnej.

Konto do ofiar cmentarnych

PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEGO JAKUBA
BROŻEC 81
57-100 STRZELIN
Numer rachunku
29 9588 0004 0000 3290 2000 0020

w opisie proiszę podać których grobów dotyczy ofiara

 

ks. Janusz Betkowski

proboszcz parafii

Maj 2024
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kontakt

Tel: 731 766 322

Mail: brozec@archidiecezja.wroc.pl

Numer konta bankowego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

08 9588 0004 0000 3290 2000 0010

Parafia Rzym.- Kat. pw. św. Jakuba

Brożec 81

57-100 Strzelin 

 

 

Znajdź nas

fb

Joomla templates by Joomlashine